شروع از
$2.500,00
ماهانه
Estándar 1 GB
شروع از
$6.000,00
ماهانه
Estándar 2 GB
شروع از
$12.000,00
ماهانه
Estándar 4 GB
شروع از
$25.000,00
ماهانه
Estándar 8 GB
شروع از
$50.000,00
ماهانه
Estándar 16 GB
شروع از
$100.000,00
ماهانه
Estándar 32 GB
شروع از
$150.000,00
ماهانه
Estándar 48 GB
شروع از
$200.000,00
ماهانه
Estándar 64 GB
شروع از
$300.000,00
ماهانه
Estándar 96 GB
شروع از
$400.000,00
ماهانه
Estándar 128 GB
شروع از
$600.000,00
ماهانه
Estándar 192 GB